Recuirtment

1. VỊ TRÍ NHÂN VIÊN: Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật; nhân viên kinh doanh Số lượng: 05 người. Nơi làm việc: Hà Nội.

Read more

Analysis instruments for food

 Atomic absorption spectrophotometers AAS Counters  Infrared spectrophotometer FTIR  Kjeldahl distillation Units  UV-VIS spectrophotometers  Kjeldahl digestion Units  Optical emission spectrophotometer OES  Fibre analysis  Gas chromatograph

Read more